Parish

Parish Name : Kadagathur
Parish Priest : Fr. George M.
Established Year : 1788
Address : St. Mary's Church Kadagathur - 636 809 Dharmapuri Dt. Tel: 04342/288105
Vicariate : Dharmapuri