Parish

Parish Name : Adaikalapuram
Parish Priest : Fr. John Puthumana
Established Year : 1962
Address : St. Mary's Church, Adaikalapuram, Bennangur Post, Via - Denkanikotta - 635 107
Vicariate : Denkanikottai
Telephone : 9786487760